Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« ΚΑΝΤΙΑ ΤΑΞΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ

                                                       ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε  55940/70/Β/04/03

 ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

 

Σύμφωνα με τον Ν.2190/20 Περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως ισχύει σήμερα , το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής , καλούνται οι Κύριοι Μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση , η οποία θα πραγματοποιηθεί την 31η Δεκεμβρίου 2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ.  στα γραφεία της εταιρείας  επί της οδού Ανθέων 27 στο Ηράκλειο Κρήτης , για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα .

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας

 

Κάθε Μέτοχος , που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση , οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης , καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης .

 

Ηράκλειο , 8 Δεκεμβρίου 2015

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Leave A Comment