Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΚΑΝΤΙΑ ΤΑΞΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε 55940/70/Β/04/03 ΑΡ. ΓΕΜΗ 77877527000 ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΚΑΝΤΙΑ ΤΑΞΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε 55940/70/Β/04/03 ΑΡ. ΓΕΜΗ 77877527000
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με τον Ν.2190/20 Περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως ισχύει σήμερα , το
Καταστατικό της εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτής , καλούνται οι Κύριοι Μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση , η οποία θα πραγματοποιηθεί την 10η Σεπτεμβρίου 2020 , ημέρα
Πέμπτη και ώρα 05.30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ανθέων 27 στο
Ηράκλειο Κρήτης , για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ον Έγκριση α) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ,δηλαδή του
Ισολογισμού , του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος
της διαχειριστικής χρήσης από 1/1/2019 έως 31/12/2019 και β) της οικείας
διαχειριστικής έκθεσης του Δ.Σ.
Θέμα 2ον Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για
την διαχειριστική χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019.
Θέμα 3ον Διάφορα θέματα για την πορεία της εταιρείας
Κάθε Μέτοχος , που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ,
οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε
Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της
κατάθεσης , καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας ,
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης .
Ηράκλειο , 18 Αυγούστου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Leave A Comment